Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN IMPOSSIBLE DRINKS B.V. 12 april 2023

1. Algemeen

a) Impossible Drinks B.V. Impossible Drinks (afkorting ‘ID’) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. ID is actief als groothandel en dienstverlener voor de (maritieme) vrijetijdssector.

b) Bij de uitvoering van zijn opdrachten handelt ID uitsluitend voor rekening en risico van zijn Opdrachtgever. Het staat ID vrij derden in te schakelen bij de uitvoering van zijn opdrachten. ID is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met zijn Opdrachtgever (mede) namens de Opdrachtgever algemene voorwaarden, inclusief eventuele aansprakelijkheidsbeperking, van de zijde van door hem ingeschakelde derden te aanvaarden.

c) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verstrekt aan ID. Toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden (onder andere die waarnaar in stukken afkomstig van de Opdrachtgever wordt verwezen) worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De Order:

a) Een overeenkomst (verder ook: “order”) tussen ID en zijn Opdrachtgever komt slechts tot stand wanneer ID deze schriftelijk bevestigd in een orderbevestiging. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de feitelijke Opdrachtgever evenals de rechtspersoon/natuurlijke persoon voor wie de feitelijke Opdrachtgever de opdracht verstrekt, ongeacht de onderlinge rechtsverhouding, zij het als agent, directe vertegenwoordiger, ondergeschikte, of welke hoedanigheid dan ook.

b) Alle aanbiedingen van ID zijn volledig vrijblijvend en al zijn prijsopgaven en/of voorbeelden zijn slechts indicatief. Prijzen worden pas definitief vastgesteld op het moment van facturering van desbetreffende order. Kleine en gebruikelijke afwijkingen in formaat of gewicht doen niets af aan de conformiteit van de order.

c) De Opdrachtgever is verplicht ID in te lichten over alle mogelijke wet- en regelgeving, licentie- en vergunningsplichten, douaneformaliteiten etc. met betrekking tot de order en de aanleverlocatie. Eventuele extra kosten vanwege het gebrek aan (juiste) inlichtingen zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

d) De Opdrachtgever kan een order slechts annuleren indien de annulering per e-mail is ontvangen door ID voor de zesde dag voorafgaand aan de verwachtte afleverdatum zoals aangegeven in de orderbevestiging en tegen betaling van 10 procent van de factuurwaarde van desbetreffende order.

e) Ongeachte het bovenstaande onder (d) is de Opdrachtgever te allen tijde verplicht eventuele reeds gemaakte kosten te vergoeden voor import-/exportdocumenten, vergunningen, verzekeringen, douaneformaliteiten etc.

3. Levering:

a) ID streeft er naar de order op de dag aan te leveren zoals aangegeven in de orderbevestiging. Deze aanleverdatum is slechts indicatief tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

De aangegeven aanleverdatum is gebaseerd op de omstandigheden zoals bekend op het moment dat ID de order bevestigt. Wanneer deze omstandigheden, ongeacht de oorzaak daarvan, na de orderbevestiging veranderen, mag ID de aanleverdatum eenzijdig naar redelijkheid verzetten.

Tenzij anders overeengekomen heeft ID het recht de order in afzonderlijke delen aan te leveren. ID neemt geen (delen van) orders terug, tenzij ID schriftelijk instemt met het (gedeeltelijk) terugnemen. Extra kosten ten gevolge van het terugnemen zijn volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De dagwaarde van teruggenomen, maar nooit hoger dan de waarde zoals beschreven in de orderbevestiging, wordt gecrediteerd aan de Opdrachtgever.

b) Aanlevering van de order vindt plaats op de locatie (“aanleverlocatie”) zoals aangegeven op de orderbevestiging. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de aanleverlocatie alsook eventuele formaliteiten daaromtrent.

Extra kosten vanwege (tijdelijke) onmogelijkheid tot aanlevering door ID en/of inontvangstneming door de Opdrachtgever op de desbetreffende aanleverlocatie zijn, ongeachte de oorzaak daarvan, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Onder deze kosten vallen onder andere, extra parkeergelden, overstagelden, overslag, opslag en koeling van de goederen.

Wanneer (een deel van) de order niet tijdig in ontvangst wordt genomen heeft ID het recht, met het oog op eventuele schadebeperking, deze goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk terug te nemen, te verkopen dan wel anderszins weg te doen.

c) Het staat ID vrij de order zelf te vervoeren dan wel dit vervoer uit te besteden aan derden. ID is daarbij volledig vrij in de keuze van vervoersmodaliteit. Bij het vervoer door derden heeft ID aan zijn leveringsverplichtingen voldaan en geldt de order als afgeleverd wanneer zij de order op zijn terrein beschikbaar stelt aan de expediteur en/of vervoerder.

d) ID draagt zorg voor deugdelijke verpakking van de order. Wanneer de order onderhevig is aan extra verpakkingseisen vanwege eventueel toepasselijke wet en regelgeving, vervoereisen of aanleverlocatie zijn de extra kosten daartoe voor rekening van de Opdrachtgever.

ID is niet verplicht verpakkingsmateriaal retour te nemen, ongeacht dit herbruikbaar is of niet. Wanneer ID instemt met het retour nemen van verpakkingsmateriaal zijn extra kosten daartoe voor rekening van de Opdrachtgever.

4. Eigendomsvoorbehoud:

a) ID blijft na aanlevering van de order eigenaar van de goederen zolang de Opdrachtgever nog niet aan zijn verplichtingen onder de order heeft voldaan, dan wel tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van voornoemde verplichtingen, van verplichtingen uit andere orders of van verplichtingen uit vorderingen voortvloeiende uit niet-nakoming, zoals schade, boete, renten en kosten.

Ongeacht dit eigendomsvoorbehoud is de Opdrachtgever na ontvangst van de order volledig aansprakelijk voor eventuele schade aan de order. De Opdrachtgever is verplicht de order op correcte wijze op te slaan, te bewaren en te verzekeren waarbij deze identificeerbaar blijft als eigendom van ID.

b) De Opdrachtgever is bevoegd, binnen de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, de order of delen daarvan te verkopen en door te leveren aan derden echter enkel met instandhouding

van het eigendomsvoorbehoud van ID. Bij een dergelijke verkoop is de Opdrachtgever gehouden het eigendomsvoorbehoud van ID te vermelden.

5. Betaling:

a) De Opdrachtgever is verplicht binnen de betalingstermijn van de orderbevestiging te betalen. De Opdrachtgever is bij betaling niet gerechtigd tot het toepassen van schuldvergelijking voor eventuele vermeende vorderingen op ID.

b) Betalingen à conto worden geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente vorderingen te zijn geschied, ongeacht of bij de betaling andere aanwijzingen zijn gegeven.

c) Bij niet tijdige betaling zal ID overgaan tot incasso, al dan niet langs gerechtelijke of andere weg. Het bedrag van de totale vordering op de Opdrachtgever wordt dan verhoogd met 10% administratiekosten, waarbij de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de Opdrachtgever komen tot het door ID betaalde of verschuldigde bedrag.

d) Wanneer de Opdrachtgever niet dadelijk na verloop van desbetreffende betalingstermijn het verschuldigde betaalt, is ID gerechtigd de wettelijke rente conform artikelen 6:119 of 6:119a Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen.

e) Bij opzegging of ontbinding van de overeenkomst worden alle (toekomstige) vorderingen van ID terstond en in hun geheel opeisbaar. In elk geval zullen alle vorderingen terstond en in hun geheel opeisbaar zijn indien:

  • i. het faillissement van de Opdrachtgever wordt uitgesproken;
  • ii. de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
  • iii. de Opdrachtgever een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt;
  • iv. in gebreke is met de nakoming van enige financiële verplichting jegens ID;
  • v. ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of, ingeval van een rechtspersoon of vennootschap, indien deze ontbonden wordt.

f) De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met de opdracht door enige overheid in te vorderen dan wel na te vorderen bedragen alsmede daarmee samenhangende opgelegde boetes aan ID te vergoeden. Voornoemde bedragen dienen eveneens door de Opdrachtgever aan ID te worden vergoed, indien ID in verband met de order hiervoor door een door hem ingeschakelde derde wordt aangesproken.

6. Aansprakelijkheid:

a) ID is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door grove schuld of nalatigheid van ID of diens ondergeschikten. Behoudens grove schuld of nalatigheid van ID, is hij niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door ingeschakelde derden.

ID is niet aansprakelijk voor fouten en/of defecten, dan wel enige daardoor veroorzaakte schade, van producten die hij bij derde partijen betrekt. Ingeval van dergelijke schade zal ID zich inspannen om de schade van de Opdrachtgever te verhalen op degene die voor de schade aansprakelijk is. ID is gerechtigd de daarbij gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Desgevraagd staat ID zijn aanspraken op de door zijn ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden aan de Opdrachtgever af.

b) Enige aansprakelijkheid van ID is in alle gevallen beperkt tot de totale factuurwaarde van de totale desbetreffende order.

c) De Opdrachtgever is jegens ID aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig

verstrekken van documenten en/of instructies en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten en door hem ingeschakelde en/of werkzame derden.

d) ID is niet aansprakelijk voor kurk/ geoxideerde dan wel andere fouten in flessen en zal deze niet vergoeden.

e) De Opdrachtgever vrijwaart ID tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen ondergeschikten van ID als van de Opdrachtgever, die verband houden met de in het vorige lid bedoelde schade.

f) Elke vordering jegens ID verjaart door het enkele verloop van negen maanden en vervalt na het verloop van twaalf maanden.

7. Klachten:

a) Op het moment van aanleveren is de Opdrachtgever gehouden de inhoud van de order te inspecteren op zichtbare defecten en gebreken, kwaliteit en kwantiteit. Wanneer de Opdrachtgever een klacht heeft met betrekking tot voornoemde inspectie dient hij ID binnen 12 uur na aanlevering daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen onder duidelijke beschrijving van de klacht.

Wanneer de Opdrachtgever verzuimt klachten binnen voornoemde termijn te vermelden wordt vermoed dat de order volledig overeenstemt met de orderbevestiging.

Bij klachten met betrekking tot niet zichtbare defecten of gebreken dient de Opdrachtgever deze binnen 12 uur na ontdekking daarvan schriftelijk en duidelijk omschreven in te dienen.

Ongeacht het bovenstaande geeft de Opdrachtgever ID een redelijke termijn waarbinnen ID, naar zijn keuze, defecte/non-conforme goederen repareert, vervangt dan wel terugneemt.

ID is niet aansprakelijk voor defecten en/of gebreken wanneer:

  • i. de order gebruikte of beschadigde goederen houdt;
  • ii. de Opdrachtgever de goederen reeds heeft verwerkt;
  • iii. de gebreken of defecten voortkomende uit (normale) slijtage dan wel inherent zijn aan de aard van het goed.

8. Overmacht:

a) Als overmacht gelden alle omstandigheden die ID redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden en waarvan ID de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen.

b) Ingeval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van ID worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort. Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht, zoals transport en opslagkosten, overlig- en staangelden, verzekeringen, etc., zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever voldoet deze kosten op eerste verzoek van ID.

9. Slotbepalingen:

a) De Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hij van ID verkrijgt. Het delen van dergelijke informatie met derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ID.

b) Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn aan Nederlands recht. Alleen de rechtbank van Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen ID en de Opdrachtgever.

c) Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

d) Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en in het Engels vertaald. Bij eventuele verschillen tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling daarvan is de Nederlandse tekst beslissend.